http://www.dailynews.co.th/article/44/96981

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 00:00 น.

​นอก​เหนือ​จาก​กรม​ที่​เป็น​ส่วน​ราช​การ​หรือ​ที่​เรียก​ว่า​ ​กรม​ประจำ​ ​แล้ว​ ​ยัง​มี​กรม​อีก​ประเภท​หนึ่ง​ที่​เรียก​ว่า​ ​กรม​ชั่ว​คราว​ ​ซึ่ง​เป็น​กรม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​เจ้า​นาย​ที่​พระ​มหา​กษัตริย์​โปรด​ให้​แต่ง​ตั้ง​ขึ้น​เพื่อ​เป็น​พระ​เกียรติ​แก่​เจ้า​นาย​พระ​องค์​ใด​พระ​องค์​หนึ่ง​ซึ่ง​ทรง​มี​ความ​ดี​ความ​ชอบ​ใน​การ​ปฏิบัติ​ราช​การ​แผ่น​ดิน​เป็น​ผู้​บังคับ​บัญชา​

​สารานุกรม​ประวัติศาสตร์​ไทย​ ​เล่ม​ที่​ ๑ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​อธิบาย​ถึง​ ​กรม​ชั่ว​คราว​ ​ไว้​ว่า​ ​กรม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​นี้​ ​มี​ระบุ​ไว้​ใน​พระ​ไอ​ยก​าร​ตำแหน่ง​นา​พลเรือน​ ​ซึ่ง​ตรา​ขึ้น​ใน​สมัย​สมเด็จ​พระ​บรม​ไตร​โลกนาถ​ ​การ​แต่ง​ตั้ง​พระ​เจ้า​ลูก​เธอ​และ​พระ​เจ้า​หลาน​เธอ​ให้​มี​กรม​ตาม​พระ​ไอ​ยก​าร​ตำแหน่ง​นา​พลเรือน​นั้น​ ​ไม่​ปรากฏ​ใน​พระ​ราช​พงศาวดาร​ ​หรือ​จด​หมาย​เหตุ​อื่น​ใด​ว่า​พระ​มหา​กษัตริย์​ได้​ทรง​แต่ง​ตั้ง​เจ้า​นาย​พระ​องค์​ใด​ ​แต่​ได้​ทรง​แต่ง​ตั้ง​ตำแหน่ง​ที่​สูง​กว่า​กรม​ ​เช่น​ ​พระ​บรม​ราชา​ ​แล้ว​โปรด​ให้​เจ้า​นาย​ที่​ทรง​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​นั้น​ไป​ปก​ครอง​หัว​เมือง​ที่​ตั้ง​อยู่​ใกล้​ราช​ธานี​บ้าง​ ​หรือ​หัว​เมือง​บ้าง​ ​พระ​มหา​กษัตริย์​กรุง​ศรี​อยุธยา​ที่​ได้​ครอง​ราชย์​สืบ​ต่อ​จาก​สมเด็จ​พระ​บรม​ไตร​โลกนาถ​ได้​ทรง​ถือ​ปฏิบัติ​เรื่อย​มา​ ​จน​ถึง​สมัย​พระ​นารายณ์​มหาราช​จึง​ได้​เปลี่ยน​พระ​ราช​ประเพณี​เดิม​ ​โดย​โปรด​ให้​ตั้ง​กรม​ขึ้น​ใหม่​ ๒ ​กรม​ ​และ​กษัตริย์​องค์​ต่อ​ ๆ ​มาก​็​ได้​ทรง​ยึด​ถือ​เป็น​ราช​ประเพณี​ ​โดย​ทรง​แต่ง​ตั้ง​พระ​โอรส​หรือ​พระ​ราช​วงศ์​ที่​มี​ความ​สามารถ​ให้​ทรง​กรม​ ​ต่อม​า​ใน​รัช​สมัย​พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​จุลจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ทรง​พิจารณา​ว่า​ ​การ​ที่​พระ​เจ้า​แผ่น​ดิน​จะ​สถาปนา​เจ้า​นาย​ที่​มี​ความ​ชอบ​ให้​ทรง​กรม​นั้น​ ​เท่า​กับ​เป็น​การ​ยก​ย่อง​และ​เฉลิม​พระ​เกียรติยศ​ของ​เจ้า​นาย​เฉพาะ​พระ​องค์​ ​หา​ได้​มุ่ง​หมาย​ที่​จะ​สะสม​ไพร่​พล​เช่น​ใน​อดีต​ ​จึง​โปรด​เกล้า​ฯ ​ให้​คง​มี​แต่​ตำแหน่ง​เจ้า​กรม​ ​ปลัด​กรม​ ​และ​สมุห์​บัญชี​ ​เท่า​นั้น​  ​หลัง​การ​เปลี่ยน​แปลง​การ​ปก​ครอง​แผ่น​ดิน​จาก​ระบอบ​สมบูรณาญาสิทธิราชย์​เป็น​ระบอบ​ประชาธิปไตย​ตั้ง​แต่​วัน​ที่​ ๒๔ ​มิถุนายน​ พ.ศ. ๒๔๗๕ ​รัฐบาล​ก็​ไม่​ได้​ยก​เลิก​พระ​ราช​ประเพณี​นี้​ ​คง​สนอง​พระ​ราช​อำนาจ​ของ​พระ​มหา​กษัตริย์​ให้​ทรง​แต่ง​ตั้ง​เจ้า​นาย​ที่​   ​มี​ความ​ชอบ​หรือ​ที่​สม​ควร​จะ​เทิด​ทูน​พระ​เกียรติยศ​ให้​สูง​ขึ้น​ได้​ ​เหมือน​อย่าง​พระ​ราช​ประเพณี​ที่​เคย​ปฏิบัติ​กัน​มา​แต่​โบราณ​.

​อิส​ริ​ยา​ ​เลา​ห​ตี​ราน​นท​์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s