http://www.dailynews.co.th/article/44/79069

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 00:00 น.

​ลูก​สาว​ของ​ผู้​เขียน​เกิด​วัน​ที่​ ๒๖ ​ตุลาคม​ ​ลูก​สาว​ของ​เพื่อน​สนิท​เกิด​วัน​ที่​ ๒๙ ​ตุลาคม​ ​ปี​เดียว​กัน​ ​มี​คน​บอก​ว่า​เด็ก​ทั้ง​ ๒ ​คน​เกือบ​จะ​สหชาติ​กัน​แล้ว​ ​คำ​ สห​ชา​ต ​หรือ​ ​สหชาติ​ ​พจนานุกรม​ ​ฉบับ​ ​ราชบัณฑิตยสถาน​ พ.ศ. ๒๕๔๒ ​นิยาม​ว่า​ ​ผู้​เกิด​วัน​เดือน​ปี​เดียว​กัน​, ​ผู้​เกิด​ร่วม​ปี​ ​นักษัตร​ใน​รอบ​เดียว​กัน​ ​เนื่อง​ด้วย​คำ​ว่า​ สห- (​อ่าน​ว่า​ ​สะ​หะ-) ​แปล​ว่า​ ​ด้วย​กัน​,  ​พร้อม​, ​ร่วม​, ​ร่วม​กัน​, ​ใช้​ประกอบ​หน้า​คํา ​อื่น​ ​เช่น​ ​สหประชาชาติ​ ​สหพันธ์​ ​สหรัฐ​

​มี​คำ​ประเภท​นี้​ที่​เรา​คุ้น​เคย​อีก​หลาย​คำ​ ​เช่น​ ​สหกรณ์​ ​พจนานุกรม​ฯ ​นิยาม​ว่า​ ​งาน​ร่วม​มือ​กัน​ ​เช่น​ทาง​ธุรกิจ​หรือ​อุตสาหกรรม​ ​เพื่อ​หาก​ํา​ไร​หรือ​เพื่อ​ประโยชน์​อื่น​ๆ ​ใน​งาน​นั้น​ ๆ ​ร่วม​กัน​, ​ทาง​กฎหมาย​คือ​ ​คณะ​บุคคล​ซึ่ง​ร่วม​กัน​ดํา​เนิน​กิจ​การ​ ​โดย​มี​วัตถุ​ประสงค์​เพื่อ​ช่วย​เหลือ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ ​และ​ได้​จด​ทะเบียน​เป็น​สหกรณ์​ตาม​กฎหมาย​ว่า​ด้วย​ ​สหกรณ์​ ​เช่น​ ​สหกรณ์​ออม​ทรัพย์​ ​สหพันธรัฐ​  ​คือ​ ​รัฐ​หลาย​รัฐ​ที่​รวม​กัน​เป็น​รัฐ​รวม​ ​โดย​มี​  ​รัฐบาล​กลาง​เป็น​ผู้​ดํา​เนิน​กิจ​การ​ต่าง​ ๆ ​ที่​เกี่ยว​กับ​ประโยชน์​ส่วน​รวม​ตาม​ที่​กํา​หน​ด​ไว้​ใน​รัฐ​ธรรม​นูญ ​แต่​ละ​รัฐ​มี​อํา​นา​จ​เฉพาะ​กิจ​การ​ภาย​ใน​รัฐ​ของ​ตน​เท่า​นั้น​ ​สหภาพ​แรง​งาน​ ​คือ​ ​องค์​การ​ของ​ลูก​จ้าง​ที่​จัด​ตั้ง​ขึ้น​ตาม​พระ​ราช​บัญญัติ​แรง​งาน​สัมพันธ์​ ​โดย​มี​วัตถุ​ประสงค์​เพื่อ​การ​แสวง​หา​และ​คุ้ม​ครอง​ผล​ประโยชน์​เกี่ยว​กับ​สภาพ​การ​จ้าง​ ​และ​ส่ง​เสริม​ความ​สัมพันธ์​อัน​ดี​ระหว่าง​นาย​จ้าง​กับ​ลูก​จ้าง​ ​และ​ระหว่าง​ลูก​จ้าง​ด้วย​กัน​ ​เช่น​ ​สหภาพ​แรง​งาน​การ​รถ​ไฟ​แห่ง​ประเทศไทย​ ​สหภาพ​แรง​งาน​การ​ไฟ​ฟ้า​ฝ่าย​ผลิต​

​สหประชาชาติ​ ​ชื่อ​เต็ม​คือ​ ​องค์​การ​สหประชาชาติ​ (United Nations Organi  zation) ​เป็น​องค์​การ​ระหว่าง​ประเทศ​ที่​จัด​ตั้ง​ขึ้น​เป็น​ทาง​การ​เมื่อ​ พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๔๕) ​ภาย​หลัง​สงคราม​โลก​ครั้ง​ที่​ ๒ ​แทน​สันนิบาต​ชาติ​ตาม​มติ​ของ​ที่​ประชุม​ผู้​แทน​ประเทศ​ ๕๐ ​ประเทศ​ ​ใน​การ​ประชุม​ใหญ่​ที่​นคร​ซาน​ฟ​ราน​ซิ​ส​โก​ ​สหรัฐ​อเมริกา​ ​โดย​มี​วัตถุ​ประสงค์​สําคัญ ​คือ​ ​การ​ป้อง​กัน​สงคราม​ ​การ​ยืน​ยัน​รับ​รอง​สิทธิ​มนุ​ษย​ชน​ขั้น​พื้น​ฐาน​ ​การ​เคารพ​และ​ปฏิบัติ​ตาม​พันธกรณี​ที่​เกิด​จาก​สนธิ​สัญญา​และ​กฎหมาย​ระหว่าง​ประเทศ​, ​สหศึกษา​ ​คือ​ ​การ​ศึกษา​ที่​ให้​นัก​เรียน​ชาย​และ​หญิง​เรียน​รวม​ใน​สถาน​ศึกษา​เดียว​กัน​ ​ส่วน​คำ​ สห​บาท​า ​นั้น​ ​เป็น​ศัพท์​จาก​สื่อ​มวล​ชน​ ​ไม่​มี​เก็บ​ใน​พจนานุกรม​ฯ ​แปล​ว่า​อะไร​นั้น​ผู้​เขียน​คิด​ว่า​ทุก​คน​คง​ทราบ​กัน​ดี​นะ​คะ​.

​รัตติ​กาล​ ​ศรี​อำไพ​

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s