สภาพ​หลัง​นว​สมัย​

Posted: กรกฎาคม 10, 2012 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, , , ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/76164

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 00:00 น.

อะไรคือ สภาพหลังนวสมัย ราชบัณฑิตย สถานมีเฉลยค่ะ ศัพท์นี้เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า postmodernity แต่ถ้าไม่ชอบคำว่า สภาพหลังนวสมัย จะใช้ว่า สภาพหลังสมัยใหม่ ก็ได้ แล้วหมายถึงอะไร พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีคำตอบ

postmodernity  เป็นคำที่ใช้แสดงความแตกต่างกับคำว่า ความเป็นสมัยใหม่ (modernity) บ่ง บอกถึงภาวการณ์ใหม่ของสังคมอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า ซึ่งมีลักษณะ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. มิติด้านสังคม ในยุคอุตสาหกรรมและในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ได้ก่อให้เกิดชั้นชนทางสังคม และการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างชนชั้นต่าง ๆ แต่ในสังคมหลังสมัยใหม่ ชั้นชนทางสังคมลดความสำคัญลง ทั้งนี้เพราะโครงสร้างทางสังคม มีลักษณะแบ่งแยก และมีความสลับซับซ้อน การจำแนกแตกต่างทางสถานะเพศ (gender) ชาติพันธุ์ และอายุ มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น  ๒. มิติด้านวัฒนธรรม บทบาทของปัจจัยต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมมีมากขึ้น โดยเฉพาะในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม คือ เรื่องรสนิยม เรื่องความดีงาม ความมีศรัทธา ความสุนทรีย์แห่งชีวิตประจำวัน ซึ่งชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องหรือยึดโยงกับเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น เอกลักษณ์ (identity) ของบุคคลในสภาพหลังสมัยใหม่เป็นเรื่องของการกำหนดขึ้นมาใหม่ ตามที่ตนเองต้องการมากกว่าการเป็นฝ่ายถูกบงการจากขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์ของแต่ละตัวบุคคล ในสภาพหลังสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในช่วงแห่งการดำรงชีวิตและในสภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ๓. มิติด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบหลังฟอร์ด (post-Fordist) คือเน้นผลิตชิ้นส่วนเฉพาะอย่างตามความต้องการของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทในยุคนี้มีลักษณะที่เล็กกว่าเดิม คือ เป็นเพียงสาขาของบริษัทแม่ซึ่งมีการแบ่งอำนาจหรือสาขาย่อย หรือมีการว่าจ้างช่วง (sub-contracting) มากกว่าเดิม  ๔. มิติทางการเมือง ในสังคมสมัยใหม่ รัฐบาลมีขนาดใหญ่ และเป็นรัฐสวัสดิการ โดยรัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการสาธารณูปโภค มีการแทรกแซงเพื่อควบคุมเศรษฐกิจเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ เกิดขึ้น แต่ในสังคมหลังสมัยใหม่ ทิศทางจะเป็นไปในทางตรงข้าม คือ ส่งเสริมเอกชนในการพึ่งตนเอง การแข่งขันและเน้นกิจการที่เกิดขึ้นจากการริเริ่ม และดำเนินการในรูปธุรกิจเอกชน ดังนั้น บริษัทหรือองค์การของรัฐแปรรูปไปเป็นของเอกชน และรัฐจะเข้าไปมีส่วนในการจัดการด้านเศรษฐกิจน้อยลงโดยลำดับ.

จินดารัตน์ โพธิ์นอก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s