http://www.dailynews.co.th/article/44/73867

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 00:00 น.

ปฏิฐานนิยม  (positivism)  ตามพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า  หมายถึง คตินิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือแนวความคิดที่ว่าองคภาวะซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรงจากประสบการณ์เท่านั้นที่อยู่ภายในขอบข่ายการ ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ปฏิฐานนิยมมุ่ง สร้างทฤษฎีหรือกฎทั่วไปซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผลการสังเกตและการทดลองจะเป็นตัวแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์สอดคล้องกับทฤษฎีหรือกฎทั่วไปหรือไม่ และการอธิบายปรากฏการณ์คือการแสดงให้เห็นว่า ปรากฏการณ์นั้น ๆ เป็นตัวอย่างหนึ่งของทฤษฎีหรือกฎทั่วไป นักสังคมวิทยาแนวปฏิฐานนิยมเชื่อว่า สังคมวิทยาสามารถมีความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ด้วยการใช้วิธีการศึกษาเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กล่าวคือ สังคมวิทยาก็เน้นการวัดและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ รวมทั้งมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยปัจจัยด้านโครงสร้างสังคมมากกว่าด้วยปัจจัยด้านเจตนารมณ์ และแรงจูงใจของมนุษย์

คตินิยมดังกล่าวถูกนำมาใช้ในสังคมวิทยาเป็นครั้งแรกโดย โอกุสต์ กงต์ (Auguste Comte) ผู้กล่าวยืนยันว่าสังคมวิทยาควรมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ คือเกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่สามารถสอบได้โดยตรง  เท่านั้น ส่วน เอมีล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) เป็นนักสังคมวิทยาคนแรกที่นำเอาวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อสร้างกฎแห่งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคม ผลงานที่ชื่อ Suicide ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างของสังคมวิทยาแนวปฏิฐานนิยม ผลงานดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการของสังคมวิทยาในสมัยต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผู้วิจัยจำนวนมากในช่วงนั้นนิยมสร้างมาตรวัดมโนทัศน์หลัก ๆ ของสังคมวิทยายุคคลาสสิก รวมทั้งเน้นความสำคัญของเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ตามคตินิยมนี้ ความคิดทางสังคมวิทยาที่ไม่สามารถ วัดได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย.

จินดารัตน์ โพธิ์นอก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s