http://www.dailynews.co.th/article/44/60594

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 00:00 น.

ครั้งก่อนเคยเล่าถึงทุนนิยมกับสังคมนิยมไปแล้ว วันนี้ก็มีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจจึงอยากนำมาแบ่งปันกับผู้อ่านคอลัมน์องค์ความรู้ภาษาไทยด้วย คำนั้นก็คือ ทุนสังคม

ตามพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้เก็บคำ social capital ไว้ และบัญญัติศัพท์ว่า ทุนสังคม หมายถึง ทรัพย์สิน และความชำนาญหรือภูมิปัญญาของสังคมทั้งหมดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในสังคม ซึ่งครอบคลุมทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดผลผลิต เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน และทรัพย์สินที่สร้างผลผลิตให้แก่สังคมโดยอ้อม เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สนามบิน ถนน ในทางสังคมศาสตร์ ทุนสังคมมีองค์ประกอบหลายประการ เช่น คน สถาบัน วัฒนธรรม องค์ความรู้ ซึ่ง เป็นทรัพย์สินที่สำคัญของสังคม สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดแก่สังคม ทุนสังคมสามารถสะสมและพัฒนาต่อยอดได้ ความสำคัญของทุนสังคมเป็นที่ยอมรับขององค์การพัฒนาระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ต่างก็ตระหนักในคุณค่าของทุนสังคมว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน อันนำไปสู่ความผาสุกของคนในชาติ เช่น ในสังคมเกษตรกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากในช่วงเวลาเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว ได้เกิดความร่วมมือกันที่เรียกว่า การลงแขก ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมด้วย การลงแขกจึงถือว่าเป็นทุนสังคมอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีคำอีกคำหนึ่งที่แม้ว่าจะมีศัพท์บัญญัติใกล้เคียงกัน แต่มีความหมายต่างกัน คือคำว่า social cost หรือ ต้นทุนสังคม หมายถึง ต้นทุนหรือความเสียหายที่สังคมโดยส่วนรวมได้รับจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ในการผลิตสินค้าเมื่อโรงงานปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง การปล่อยน้ำเสียดังกล่าวทำให้ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวถือเป็นต้นทุนสังคม.

จินดารัตน์ โพธิ์นอก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s